image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งานวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช

เมษายน 26, 2566 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานฯ