image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม คณะทำงานจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง

เมษายน 12, 2566 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม คณะทำงานจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง