image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ธันวาคม 15, 2565 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ อำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

          นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด