image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้ และการรักษาสภาพตัวอย่างพรรณไม้” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารรี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ธันวาคม 13, 2565 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
          นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้ และการรักษาสภาพตัวอย่างพรรณไม้” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารรี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง เข้าร่วมอบรมดังกล่าว จำนวน 23 ราย และมีวิทยากรจากสวนพฤกษศาสตร์ระยองบรรยายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตัวอย่างพรรณไม้ตามหลักการพฤกษศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติการสำรวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้ และการรักษาสภาพตัวอย่างพรรณไม้

ป้ายกำกับ
ล่าสุด