image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินในงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2565

ธันวาคม 11, 2565 | ภาพข่าว

ในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี แขวงสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

         นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินในงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด