image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เปิดให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

มีนาคม 10, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

        สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เปิดให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

      สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 มุกหลัง ศาลากลางจังหวัดระยอง หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 038-694112-3 ในวันและเวลาราชการค่ะ