image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายอำนาจ เขม่นกิจ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางลักษณา ศุขศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวศุภัชษญา สุชาคำ

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์บริการประชาชน)

นายธนพงษ์ คงถอด

ลูกจ้างเหมาบริการด้านงานธุรการ

นางอำพัน กันสุภาพ

จ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดสำนักงาน

นางสุภรณ์ แก้วลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวีพล เทพพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวภัทรวดี ชูดอกไม้

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบ)

นางสาวขวัญฤทัย ไพพิเชษฐ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวลำภู ปะวัลละ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวอาทิมา คำหอม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายกิตติชัย เมฆสำลี

ลูกจ้างเหมาบริการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นายอภิเดช กันภัย

จ้างเหมาบริการงานจัดการทั่วไป

นางนฤมล กันภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

นางสาวแก้วตา อัสแสง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวหัสดี ทองสม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กลุ่มกฎหมาย

นายกิตติพงศ์ คำรณฤทธิศร

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)

นางสาวพัฒน์สินี จันทรศิริ

นิติกรปฏิบัติการ

นายชนินทร์ บูรณชัย

นิติกรปฏิบัติการ

นายคมสัน รุ่งกำจัด

ลูกจ้างเหมาบริการงานจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายยุทธนา ฮมภิรมย์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)

นายพงศ์ศักดิ์ ทองจันทร์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายณัฐวุฒิ แจ้งชะไว

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายกิตติศักดิ์ โตสกุล

นายบัญชา งานกระโทก

คนงาน (จ้างเหมาบริการ)