image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายอำนาจ เขม่นกิจ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางลักษณา ศุขศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุภรณ์ แก้วลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวีพล เทพพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวรุจิรา วงศ์ช้าง

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์บริการประชาชน)

นายธนพงษ์ คงถอด

ลูกจ้างเหมาบริการด้านงานธุรการ

นางอำพัน กันสุภาพ

จ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดสำนักงาน

นายบัญชา งานกระโทก

นายกิตติศักดิ์ โตสกุล

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวโฉมสอางค์ โภชน์เจริญ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวกุลรุจี ธาตุวิสัย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวลำภู ปะวัลละ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวอาทิมา คำหอม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวมานิกา ผิวผาด

ลูกจ้างเหมาบริการงานด้านการจัดการทั่วไป

นายกิตติชัย เมฆสำลี

ลูกจ้างเหมาบริการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

นางสาวภัทรวดี ชูดอกไม้

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบ)

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางนฤมล กันภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

นางสาวแก้วตา อัสแสง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวหัสดี ทองสม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายอภิเดช กันภัย

พนักงานกองทุน (นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน)

กลุ่มกฎหมาย

นายกิตติพงศ์ คำรณฤทธิศร

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)

นายชนินทร์ บูรณชัย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพัฒน์สินี จันทรศิริ

นิติกรชำนาญการ

นายคมสันต์ รุ่งกำจัด

ลูกจ้างเหมาบริการงานจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายยุทธนา ฮมภิรมย์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)

นายพงศ์ศักดิ์ ทองจันทร์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายณัฐวุฒิ แจ้งชะไว

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน