image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 29, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ " องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน " 

พันธกิจ

  1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
  3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
  4. สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ป้ายกำกับ
ล่าสุด