image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายอรัญ มาชาตรี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายว่าง ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเกษม ช่วยชุม

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

นายธานี เพชรเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพยงค์ แก้วยงค์

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายแสน เพิ่มพูล

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางนงค์เยาว์ กาลานุสนธิ์

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวอรัญญา อุทัยแจ่ม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวกัลยา ชดพรมราช

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติการ

นางสาวอรอุษา ศิริพุทธ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติการ

นายรังสิต บุรินทร์กุล

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวชุติมา หัสดา

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายเวชพิสิฐ จิตรเที่ยง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอาภาวรรณ เพิ่มพูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววรรณวิศา อินยะวัน

นักวิชาการเงินบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นายมานิต เอกสุวรรณ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญชนก ทองเทียบ

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายสิทธิพงศ์ หอประสิทธิ์กุล

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน