image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 18, 2563 | หน้าเว็บ

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องราษฎรบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าส่วนแห่งชาติมาก ทั้งนี้จากข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีสภาพเป็นเกาะ ร้อยละ 77 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขาและเนินเขา มีที่ราบน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชน และอื่นๆ จากข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยทำให้ราษฎรต้องขึ้นไปบุกรุกและแผ้วถางทำกินบนพื้นที่เขาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว โดยเบื้องต้นส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ต่อมาจึงปลูกยางพาราและไม้ผลยืนต้นต่างๆ ดังนั้นอาชีพพื้นฐานเดิมของราษฎรจังหวัดภูเก็ต จึงได้แก่ การทำสวนยางพารา การประมง และการทำเหมืองแร่ดีบุก
ต่อมา ได้มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก.ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 ป่า นั้น เดิมราษฎรทำกินอยู่ก่อนแล้วเป็นจำนวนมาก และทำให้ผู้ครอบครองที่ดินทำกินอยู่แต่ดั้งเดิมกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติทันที ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ทันที ราษฎรจึงได้ร้องเรียนขอให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินดังกล่าว โดยให้มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ทำกินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและแก้ปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ประกาศทับที่ดินทำกินของราษฎร โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 เรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้เป็นหลัก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น ได้สั่งการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2536 ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนที่เสื่อมสภาพในท้องที่จังหวัดภูเก็ตให้ ส.ป.ก.นำไปดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 เรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้ ต่อมา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินก่อนที่จะมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป จึงได้เป็นจุดเริ่ม ส.ป.ก.ภูเก็ต ในเวลาต่อมา และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลกะทู้ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา ตำบลวิชิต ตำบลกะรน ตำบลฉลอง ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2537 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต จึงตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ส.ป.ก.ภูเก็ต) ตั้งอยู่เลขที่ 709/1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

ป้ายกำกับ
ล่าสุด