image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมือง ครั้งที่ 1/2564

กรกฎาคม 30, 2564 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมือง ครั้งที่ 1/2564 โดยนางสาวมารีนา มะสาแม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เป็นเลขานุการ เนื่องจากมีเรื่องที่เห็นควรนำเสนอให้คณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองทราบ และพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด