image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกะทู้ ครั้งที่ 1/2564

กรกฎาคม 29, 2564 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกะทู้ ครั้งที่ 1/2564 โดยนางสาวอรัญญา อุทัยแจ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เป็นเลขานุการ เนื่องจากมีเรื่องที่เห็นควรนำเสนอให้คณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกะทู้ทราบ และพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะทู้
ป้ายกำกับ
ล่าสุด