image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564

กรกฎาคม 22, 2564 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564 โดยนายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็นเลขานุการ เนื่องจากมีเรื่องที่เห็นควรนำเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตทราบ และพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองป่าตอง
ป้ายกำกับ
ล่าสุด