image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518

มิถุนายน 25, 2564 | ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 13.00 น. นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต และเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 6 ราย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในด้านการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบอื่นที่สำคัญ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application zoom ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด