image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กุมภาพันธ์ 22, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอรัญญา อุทัยแจ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 10 ราย ณ สวนคุณลักษณ์ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด