image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มกราคม 20, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายวีรพณ เพชรเชย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวอรัญญา อุทัยแจ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ิดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลอง
ป้ายกำกับ
ล่าสุด