image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชาคม

กุมภาพันธ์ 15, 2566 | ภาพข่าว

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการกำหนดเขตที่ดินชุมชน
เพื่อการจัดที่ดินรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. 
ณ วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ป้ายกำกับ
ล่าสุด