image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลที่ดินสามฐาน

เมษายน 23, 2563 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มงานช่างและแผนที่ และกลุ่มกฏหมาย ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลที่ดินสามฐาน ในระบบ Alroland Online ซองสารบบที่ดิน และข้อมูลแผนที่เชิงเลข เพื่อปรับข้อมูลทั้งสามฐานให้ถูกต้องตรงกันทั้งสามฐาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด