image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

NO GIFT POLICY

มีนาคม 22, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดภูเก็ตใสสะอาด 2566" งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY

ทั้งในส่วนของ ส.ป.ก.และจังหวัดภูเก็ต

"ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่"

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด