image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุปผลการให้บริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชน

กุมภาพันธ์ 23, 2565 | ผลการปฏิบัติงาน

ภาพรวมก่อนปีงบประมาณ 2565 ยังคงเหลือบริการไม่แล้วเสร็จ 40 ราย

ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 65 ราย

 

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ข่าวล่าสุด