image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดและสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
2) ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม

2) งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่จัดประชุม

3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร

4) ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5) งานยานพาหนะและสถานที่

6) บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน

7) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์ของ ส.ป.ก. จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์

8) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

1) ศึกษา ประสานงานและบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )

2) งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร

3) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน / ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ / ตรวจสอบพื้นที่และติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน

4) งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management Information System ) และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน

5) ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

6) งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร

7) ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

8) ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

9) งานวางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร

10) งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามมติของที่ประชุม

11) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ ( เงินในงบประมาณ )

2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ( เงินนอกงบประมาณ ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี / การจัดทำรายงานต่าง ๆ

3) งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

4) ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Goverment Fiscal Management Information System ) : GFMIS

5) ดูแลตรวจสอบโครงการ ( Feasibility ) ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

1) ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

2) งานนิติกรรมสัญญา

3) ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์เจรจาไกลเกลี่ย และระงับข้อพิพาท

5) บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

6) ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ

7) พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

8) ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

1) สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดเอกสารสิทธิและพัฒนาพื้นที่

2) รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ( Update ) ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)

3) จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน

4) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด