image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 28, 2563 | http://www.facebook.com

ประวัติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในจังหวัดหนองบัวลำภู

    การจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (ส.ป.ก.หนองบัวลำภู)

          เนื่องด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เขตที่ดินในท้องที่ตำบลสามัคคี และตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และตำบลนาสีไฟ ตำบลดงมะไฟ ตำบลบ้านโคก ตำบลสุวรรณคูหา ตำบลดงสวรรค์ ตำบลวังปลาป้อมตำบลเก่ากลอย ตำบลนาแก ตำบลกุดดินจี่ ตำบลกุดแห่ ตำบลด่านช้าง ตำบลวังทอง ตำบลนาเหล่า และตำบลนากลาง อำเภอนากลาง และตำบลกุดจิก และตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537 จึงเป็นผลให้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูขึ้นตั้งแต่วันที่ 19  พฤษภาคม 2537

          โดยมีพื้นที่ที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประเภทที่ดินของรัฐ    จำนวน 6  ป่า  คือ 

1.  ป่าเก่ากลอย-นากลาง ประกาศเขต 704,308 ไร่ พื้นที่กันออก 166,752 ไร่ ดำเนินการ 537,556 ไร่

2.  ป่าหนองเรือ           ประกาศเขต 455,474 ไร่ พื้นที่กันออก   85,910 ไร่ ดำเนินการ 369,564 ไร่

3.  ป่าภูเก้า               ประกาศเขต  16,314 ไร่ พื้นที่กันออก      9,505 ไร่ ดำเนินการ     6,809 ไร่

4.  ป่าภูพาน              ประกาศเขต    7,825 ไร่ พื้นที่กันออก      3,951 ไร่ ดำเนินการ     3,874 ไร่

5.  ป่าห้วยส้ม-ภูผาแดง  ประกาศเขต       563 ไร่ พื้นที่กันออก          -   ไร่ ดำเนินการ       563 ไร่

6.  ป่าดงซำทอง-หนองไผ่-ผาสามยอด ประกาศเขตในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้

                             ประกาศเขต   15,147 ไร่ พื้นที่กันออก 4,855 ไร่ ดำเนินการ 10,292 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด ประกาศเขต 1,199,631 ไร่ พื้นที่กันออก 270,973 ไร่  ดำเนินการ 928,658 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง  อำเภอนากลาง  อำเภอสุวรรณคูหา  อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอโนนสัง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด