image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ร่วมงานสืบงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงใหญ่ข้าวบ้านกุดฮู ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

พฤศจิกายน 22, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด