image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพรรวินท์ ผลกล้า

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(หัวหน้าฝ่ายบริหาร)

นางเจะกัสมะ มาหามะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรวุฒิ เจ๊ะโซ๊ะ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวซารีณีย์ มะหะมะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพาตีเมาะ สามะ

พนักงานทำความสะอาด

นายพรเทพ ไข่มุกข์

พนักงานขับรถยนต์

นายอาฟันดี แตนิมะ

คนงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายประเสริฐ กองสง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มยุทธฯ)

นางสาวอัจจิมา เสนานิวาส

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายซูลกิฟลี เจะเเละ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางก้อติม๊ะ จันทร์หอม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพรรณวดี บัวฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายกิตติธร อ่อนประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายอิลฮัม อูมา

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวคัทลียา แปเราะอีเเล

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสุภา ตุลยาพงศ์

นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ(ผอ.กลุ่มการเงินฯ)

นางสาวปาลินรดา คงแก้ว

จพง.การเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน

นายธนาณุวัฒน์ อุเซ็ง

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวว่าง ว่าง

นิติกร ปฏิบัติการ

นายซูลบัดรี แวบือราเฮง

นิติกร

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายสุรเดช ประดิษฐ์สกุล

นายช่างสำรวจชำนาญงาน (ผอ.กลุ่มงานช่างฯ)

นายณัฐเดช ชาติกระพันธุ์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายมะรอกิ ยูโซ๊ะ

นายช่างสำรวจ