image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 23, 2563 | หน้าเว็บ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร 
 3. ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 4. งานยานพาหนะและสถานที่
 5. บริหารจัดการงานพัสดุและทะเบียนสินทรัพย์
 6. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 2. งานจัดหาที่ดิน ของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 3. การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน
 4. จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน
 5. ติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
 6. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Informalion System)
 7. งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 8. วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ์และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 9. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน
 10. งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 11. วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
 12. ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 13. ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
 14. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ
 3. งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้
 4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Fiscal Management Informalion System) : GFMIS
 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

 1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 2. ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และการคถ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 3. งานนิติกรรมสัญญา
 4. ดำเนินงานคดีเพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดชอบ ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
 5. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจราจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิิพาท
 6. งานสอบสวนสิทธิ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
 8. ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตลอดจน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 9. งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 10. งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

 1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 2. ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 3. สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิและจัดทำเอกสารสิทธิ
 4. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุม สารบบแผนที่ และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 5. สำรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย
 6. ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น
 7. สำรวจ รังวด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ป้ายกำกับ
ล่าสุด