image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.นราธิวาส จัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุนในเขตปฏิรูปที่ดิน

มีนาคม 17, 2566 | ภาพข่าว

      วันที่ 16 มีนาคม 2566  นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายประเสริฐ กองสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบูดูบ้านบาเฆะ (ประชารัฐ 1) ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ณ โรงผลิตการทำบูดูบ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 ราย