image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ อำเภอรือเสาะ ครั้งที่ 1/2566

มีนาคม 15, 2566 | ภาพข่าว

      วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางก้อติม๊ะ จันทร์หอม เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ ชั้น 2 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายหฤษฎ์  มาหะมะ  ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุม นายประเสริฐ กองสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นราธิวาส โดยนำเสนอวาระ  เพื่อทราบ 3 เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ การพิจารณาให้ความเห็นข้อมูลการทำประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลลาโละ และตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นด้วยกับผลการตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน 327 แปลง เนื้อที่ 2,677.2975 ไร่