image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจุฑารัตน์ อภัยรุณ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวกรรณิการ์ สุกใส

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

นางวนิดา จันทร์เทพ

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายสุรชาติ จำแปงตา

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรกิจ อภิวัน

พนักงานขับรถยนต์

นายวรพล กบคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายจักรี เขื่อนคง

คนงานดูแลสวน

นางรุจิกร สีรัง

พนักงานรักษาความสะอาด

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางปิ่นทอง จันต๊ะ

ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นายสงกรานต์ พาใจธรรม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายจักรวิทย์ มงคลพิบูลย์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวเปมิกา เตชนันท์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสุพัตรา สกุลชาญ

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางเยาวลักษณ์ ล้อมวันดี

จ้างเหมาบริการ

นางสาวน้ำเพชร สุดสงวน

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายเอกลักษณ์ บุญมา

จ้างเหมาบริการ

นางวริทธิ์นันท์ ภูผาอินทร์

จ้างเหมาบริการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสุทธิดา น้อยใหญ่

ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวภารวี มากะจาย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปริยานุช เสนา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววัชรี เจดีย์วุฒิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจริยา ปวงจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกรรณิกา มันจันทร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มกฎหมาย

นายณัฐพล ชัยชนะ

นิติกรชำนาญการ : ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย

นายสุมิตร์ บุญชม

นิติกรชำนาญการ

ร.ต.อ.อนุวัช ปล้องใหม่

นิติกรชำนาญการ

นางสาวณัฐกานต์ แต้มสินกุล

นิติกรปฏิบัติการ

นางณภาภัช มณีเพชร

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายชาญณรงค์ ศรีสุข

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายนฤเบศร์ จิตอารี

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

จ.ส.อ.ชลิต โพธิ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายวีรพันธ์ ติฉัน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายศตวรรษ ขัดคำ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นางเรณู กาบเกี้ยว

เจ้าหน้าที่ธุรการ