image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 11, 2563 | หน้าเว็บ

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (ส.ป.ก.น่าน)
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสวนสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นดังนี้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม
- ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร
- งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System)
- ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- งานยานพาหนะและสถานที่
- บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์
- งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี การตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ - งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล้กทรอนิกส์ (Govemment Fiscal Management Information System :GFMIS)
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุม้ติ
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
- ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด
- งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- งานจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
- การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน
- จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน
- ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
- งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System)
- งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
- วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
- งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน
- งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
- วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตาม


กลุ่มกฎหมาย
- ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
- ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
- งานนิติกรรมสัญญา
- ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท
- งานสอบสวนสิทธิ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
- ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
- งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอหมาย


กลุ่มงานช่างและแผนที่
- ร่วมประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
- ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิแกละจัดทำเอกสารสิทธิ
- รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมสารบบแผนที่และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
- สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย
- ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น
- สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด