image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายวิชัย อนันเทพา

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวลลิดา สุวรรณกลาง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (หน.ฝ่าย)

นายพงศธร สุพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐพร หลงทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางจุฑาทิพย์ แย้มสวน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายเอกชัย จรรยาวิจิตร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา โชคชัยนพคุณ

นักวิชาการปฏิที่ดินชำนาญการ

นางเปมิกา สุขรักษ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวเฉลิมศรี พงษ์เหล็ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

นางสัมฤทธิ์ ชมภูทุ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวรจนา ใยชม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กลุ่มกฎหมาย

นางสาววรัญญา นิ่มกุล

นิติกรชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย)

นายภาดล ทองคงอยู่

นิติกรชำนาญการ

นางสาววริศรา ปัณฑะโชติ

นิติกรปฏิบัติการ

นางสุวรรณกมล อมฤตวารี

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายสุรนาท ศิริเขต

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นายพิพรพงษ์ พิพรพรหม

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายศักดา แสงคำฉาย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายศักดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากูล

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

นายเกียรติรัตน์ จริยะกุลญาณี

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

พนักงานราชการ

นางสาวจีรวัลย์ มณีรุ่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุพรศรี ขวัญไกรศิริ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวอรสา ชูเชิด

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชลธิชา กุลชา

นิติกร

นายปีใหม่ สรรพรอด

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

พนักงานกองทุน

นางสาวอริสรา หิรัญลักษณ์ชัย

พนักงานกองทุน

นางสาวสดใส พงษ์เหล็ง

พนักงานกองทุน

นางสาวสุนีย์รัตน์ คชินทร

พนักงานกองทุน (นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน)