image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 24, 2563 | หน้าเว็บ

ข้อมูลทั่วไปของ ส.ป.ก.นครสวรรค์
         ประวัติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ส.ป.ก.นครสวรรค์)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ส.ป.ก.นครสวรรค์) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520 ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยเริ่มดำเนินการปฏิรูปที่ดินในที่เอกชน อำเภอบรรพตพิสัย และ อำเภอตาคลี ต่อมาได้ขยายพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเอกชน และที่ดินของรัฐ ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ที่สาธารณประโยชน์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของรัฐทั้งหมดประมาณ 7 แสนกว่าไร่ และที่เอกชน อีกประมาณ 1 แสนไร่เศษในท้องที่ 13 อำเภอ (อำเภอเก้าเลี้ยวและตากฟ้า ไม่มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน)
ปัจจุบัน ส.ป.ก.นครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 400/71 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายวิบูลย์ รวยสิน เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ มีข้าราชการ จำนวน 19 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คนและพนักงานราชการจำนวน 4 คน
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์


ส.ป.ก.นครสวรรค์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแลุะกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน และโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
2.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ส.ป.ก.นครสวรรค์ มีภารกิจหลักดังนี้

  • งานจัดที่ดินของรัฐและเอกชน
  • งานสอบสวนสิทธิ์
  • งานพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
  • งานพัฒนารายได้และปรับปรุงโครงสร้างการผลิต
  • งานจัดเก็บค่าเช่า เช่าซื้อ และติดตามหนี้สินของเกษตรกร
  • งานอื่น ๆ
     
ป้ายกำกับ
ล่าสุด