image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 24, 2563 | อื่น ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดและสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
 2. ดำเนินการด้านสำรวจรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบัญที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม
 • งานบุคคลและพัฒนาบุคคล
 • งานประสานราชการ
 • งานยานพาหนะและสถานที่
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ของ ส.ป.ก.จังหวัด
 • งานทะเบียนสินทรัพย์
 • งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 • มีหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี การจัดหาการพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี / การจัดทำรายงานต่างๆ
  งานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 • ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) : GFMIS
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 • การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี รายงานแผน/ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจตรวจสอบพื้นที่แล
 • ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) ควบคุมจัดเก็บสารบบที่ดิน
 • ศึกษาวิเคราะห์และร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และจังหวัดตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • งานพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • งานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร
 • งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • งานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • งานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร
 • ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนแลองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
 • งานวางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
งานนิติกรรมสัญญา
ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
งานสอบสวนสิทธิ
ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิ
ตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มอบหมาย
 

กลุ่มงานช่างและแผนที่

 • สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิและพัฒนาพื้นที่
 • รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบ ข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 • จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
ป้ายกำกับ
ล่าสุด