image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 24, 2563 | หน้าเว็บ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 1. นายวิจิตร จงวัฒนา พ.ศ. 2520 – 2523
 2. นายบุญยก วงษ์เรืองโรจน์ พ.ศ. 2523 – 2532
 3. นายกิตติ นุตาลัย พ.ศ. 2532 – 2533
 4. นายสุรพล เพชรล้อม พ.ศ. 2533 – 2534
 5. นายณรงค์ บุญกล่อม พ.ศ. 2534 – 2542
 6. นายสุพรรณ แก้วหลวง พ.ศ. 2542 – 2544
 7. นายยงยุทธ์ ตวงชัยธนากร พ.ศ. 2544 – 2549
 8. นายประทีป สุขสันติ์ พ.ศ. 2549 – 2551
 9. นายฐณะวัฒน์ ธนพรดิษนันทน์ พ.ศ. 2551 – 2554
 10. นายทรงพล สุวัณณทัพพะ พ.ศ. 2554 – 2555
 11. นายไกรยศ วงศ์ถาวรพินิจ พ.ศ. 2555 – 2556
 12. นายเลิศพัฒน์ ใจรู้รอบ พ.ศ. 2556 – 2557
 13. นางสุนิสา ควัฒน์กุล พ.ศ. 2557 – 2558
 14. นายวิบูลย์ รวยสิน พ.ศ. 2558 – 2560
 15. นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ พ.ศ.2560 - 2562
 16. นายสงคราม ปลอบโยน พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ
ล่าสุด