image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวว่าง ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาธนี แง้มสุราช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัญชนา ทะนันไชย

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาว อรอนงค์ แพร่งสุวรรณ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวชลธิดา วงศ์คำจันทร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายสมหมาย บัวใหญ่รักษา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสุพรรษา อินทา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นายภักดี ศรีดาน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกวลี ผาใต้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวสุทธิวรรณ สุขแซว

นิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

นายทวีชัย พวงแก้ว

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

นายสถาพร หอมทรง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายภัทรกร หงษามนุษย์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายณภัทร ศรีดาน้อย

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายขวัญชัย ปัญญะ

นายสุปรีดิ์ รูปงาม

พนักงานราชการ

นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวกัญชพร อินนะระ

นักวิชาการเงินและบัญชี