image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 11, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

        โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

  1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด

2.ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด

3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

         ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่จัดประชุมดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งานยานพาหนะและสถานที่ บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์ ของ ส.ป.ก.จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

         ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) งานจัดหาที่ดิน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน / ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ / ตรวจสอบพื้นที่และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

งานพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร ฯลฯ)

          วิเคราะห์โครงการและจัดทำคำขอกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม งานแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทองการเกษตร งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามมติที่ประชุม ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

1.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่าง ๆ

3.งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

4.ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) : GFMIS

5.ดูแลตรวจสอบโครงการ (Feasibility) ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

 6.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มกฎหมาย

1.ร่วมและประสานในการจัดหารที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

2.งานนิติกรรมสัญญา

3.ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

 5.บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

 6.ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

7.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานช่างและแผนที่

1.สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิ และพัฒนาพื้นที่

2.รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)

3.จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน

4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด