image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

จ.ส.ต.อติพัฒน์ ผิวขาว

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปิยนุช อยู่ป้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวว่าง ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายต้อม กิ่งแก้ว

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายประคอง อาษาทำ

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวกัญญา จั่นเชย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมาบริการ)

นายไพฑูรย์ เรียนเกิด

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายสิทธิ์ชัย ถินจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายองอาจ แสนดวงดี

คนงาน (คนสวน)

นางรุ่งทิพย์ จันทร์เรือง

แม่บ้าน

นางสาวรัตศิตา นาคคงคำ

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวดวงใจ ตู้ดำ

ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1882

นางสาวนิภาพร ไชยสลี

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวว่าง ว่าง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1883

นางสาว กนกพร ปานถม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน(พนักงานราชการ)

นางสาวนิรชร พรัดภู่

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ)

นางสาวกานดา อยู่ลอง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์งาม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวนิชนิภา บุญเนตร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวกินรา บุญมีศิริกุล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวนพรัตน์ คล้ายมี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุุทธศาสตร์ฯ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิศิรา สีนาง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นายวินัน เพียรการนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์)

นางจินดา อรรคสังข์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานตำแหน่งเลขที่ 1879

นางสาวแพรพรรณ การะเกตุ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1885

นางสาววิลาวรรณ ฟุ้งสุข

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ) ตำแหน่งเลขที่ 107

ว่าที่ ร.ต.ภนิดา ก้านนาค

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ) ตำแหน่งเลขที่ 108

กลุ่มกฎหมาย

นายสมพร สิทธิสังข์

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นิติกรชำนาญการ

นายมนตรี หอมกระแจะ

นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1890

นางสาวสุกัญญา จุลสุข

นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1891

นางสาวพนิตตา ภู่ประดิษฐ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ทั่งถิร

นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1889

นางสาวลินดา อำมาตมนตรี

จ้างเหมาบริการกลุ่มกฎหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายจิรศักดิ์ นานกลาง

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่ม) ตำแหน่งเลขที่ 1894

นายสุเทพ สมะตะ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 901

นายจิรวัฒน์ ตั้งพล

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 1892

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายว่าง ว่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายธนสาร สมศรี

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายอุเทน ญาณพิทักษ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายขวัญชัย เพาะปลูก

ลูกจ้างเหมาบริการ