งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประชุมประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี โดยมี นายประสิทธิ์ พยอมหอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการประชุมและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงาน นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม "หิ้วปิ่นโตคนละเถา กินข้าวหม้อเดียวกัน" พิธีมอบรางวัล Smart ALRO Province 2021 และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของผลงานการปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2564
Multimedias
เผยแพร่
rss