image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำสั่งที่ 1483/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 ราย

พฤษภาคม 1, 2563 | คำสั่งจังหวัดลพบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด