image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานช่างและแผนที่ จำนวน 2 ราย

พฤษภาคม 1, 2563 | คำสั่งจังหวัดลพบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด