image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2563 หากพบกรณีที่ฝ่าฝืนทางกฎหมายจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

กุมภาพันธ์ 13, 2563 | ข่าวประกาศ

ด้วยจังหวัดลพบุรี ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน ก๊าซพิษ เถ้า และเขม่าควัน ระบายสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้โลกร้อนขึ้น จังหวัดลพบุรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การหยิดเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง และหากพบกรณีที่ฝ่าฝืนทางกฎหมายจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด