image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (ส.ป.ก.ลพบุรี)

เมษายน 4, 2565 | ข่าว สปก.

          กิจกรรมที่ 1

          กิจกรรมปลุกจิตสำนึกภายในองค์กร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (ส.ป.ก.ลพบุรี) ได้จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรในด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการจัดกิจกรรมทุกๆวันพุธ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และข้าราชการร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความสะอาดภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี

          กิจกรรมที่ 2

          กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (ส.ป.ก.ลพบุรี) ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกและเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในสำนักงาน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด