image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 25, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด