image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีนาคม 11, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางสาวนิรชร พรัดภู่ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตำบลหนองรี และตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ ทั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี อีกด้วย 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด