image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การรับสมัครผู้แทนเกษตรกรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (คปจ. ลพบุรี)

มกราคม 30, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด