image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

มีนาคม 17, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 - 14.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน จำนวน 1,396 แปลง โดยมีนายพรชัย เพ็ญสุต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ป.อาวุโส) เป็นประธานอนุกรรมการ นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ลพบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายจิรศักดิ์ นานกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด