image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

มีนาคม 11, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ของผู้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน จำนวน 328 แปลง โดยมีนายโกมล ปานขาว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ป.อาวุโส) เป็นประธานอนุกรรมการ นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.ลพบุรี) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายจิรศักดิ์ นานกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด