image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง"สุจริต โปร่งใส สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีใสสะอาด 2566 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

มกราคม 11, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”

ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

………………………………………………

          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์  จะทำหน้าที่นำบุคลากร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

         และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

                           ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด