image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่ประเมินการจัดชั้นคุณภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง

มิถุนายน 6, 2566 | ภาพข่าว

       วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวดวงใจ ตู้ดำ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 
ได้มอบหมายให้นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่ประเมินการจัดชั้นคุณภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อประเมิน กำหนดแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้ร่วมกันบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด