image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ประเมินการจัดชั้นคุณภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มิถุนายน 2, 2566 | ภาพข่าว

       วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายจิรศักดิ์ นานกลาง นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ประเมินการจัดชั้นคุณภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อประเมิน กำหนดแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้ร่วมกันบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด