image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วันที่ 29 มีนาคม 2565 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เรียนรู้ถึงความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกปอเทือง เพื่อทำปุ๋ยพืชสด เรียนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด การไถกลบตอซังแทนการเผา เรียนรู้วิธีการป้องกันและกำจัดโรคระบาดที่มีผลต่อปอเทืองเพื่อลดการเผาหลังฤดูเก็บเกี่ยว ลดภาวะโรคร้อน ลดพื้นที่เผาไหม้ ลดจุดความร้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกษตรกรโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาในเขตปฏิรูปที่ดิน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด